Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže specifikují podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.dobry-chovatel.cz (dále jen „dobry-chovatel.cz“), provozovaného firmou Ing. Petr Stuchlík.

 1. Všeobecně
  1. Účelem těchto obchodních podmínek internetového obchodu dobry-chovatel.cz., je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“), upravit podmínky a vztahy mezi smluvními stranami v kupní smlouvě. Na straně prodávajícího je společnost Ing. Petr Stuchlík, IČ: 68096887, DIČ: CZ6801257155 se sídlem, Sádky 407, 664 43 Želešice a na straně kupujícího nebo objednatele, je právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.
  2. Podle ustanovení § 419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dále se uvádí jen „kupující“.
  3. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními a dodacími podmínkami internetového obchodu www.dobry-chovatel.cz., Záručním a reklamačním řádem a Přepravními podmínkami, a s těmito bez výhrad souhlasí.
 2. Ochrana osobních údajů
  • Kupující registrací v internetovém obchodě www.dobry-chovatel.cz nebo odesláním své objednávky souhlasí bez výhrad s podmínkami na ochranu osobních údajů, které jsou uvedeny v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů.
 3. Okamžik uzavření kupní smlouvy
  1. Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě dobry-chovatel.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží. Toto potvrzení bude doručeno e-mailovou zprávou.
  2. Za potvrzení objednávky se nepovažuje automatický email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího, která slouží jako potvrzení o přijetí objednávky.
  3. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do 7 pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího a navrhne pozdější termín dodání zboží, případně jiné alternativní zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího.
  4. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy adresovaný prodávajícímu.
 4. Náklady na uzavření smlouvy
  • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uzavření kupní smlouvy nebo uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a jsou k tíži kupujícího.
 5. Cena zboží
  1. Na stránkách internetového obchodu www.dobry-chovatel.cz jsou aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné za zboží, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. V ceně nejsou zahrnuty náklady na balné a dopravu, které jsou uvedeny v aktuálním ceníku dopravy.
  2. Akční ceny na zboží jsou platné po dobu časově určenou nebo do vyprodání zásob.
  3. Kupující platí cenu za zboží platnou v době objednání zboží.
  4. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.
 6. Dodací a přepravní podmínky
  1. Dodací lhůta
   1. Zboží expedujeme nejpozději do 2 pracovních dní od potvrzení objednávky nebo kupní smlouvy, v případě  zaslání na dobírku, on-line platby kartou nebo při platbě na fakturu.
   2. Při platbě bankovním převodem, je zboží expedováno nejbližší pracovní den, po připsání platby na náš účet.
   3. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu náhradní termín dodání nebo nabídne jiné alternativní zboží či srovnatelný výrobek. V tomto případě je nutný písemný souhlas kupujícího s náhradním termínem dodání nebo alternativním zbožím či srovnatelným výrobkem.
  2. Dodání zboží
   1. Zboží je doručováno dle Přepravních podmínek prodávajícího.
   2. Zboží je dodáváno přepravní službou, kurýrem, Českou poštou nebo je možno si jej vyzvednout v síti výdejních míst, která jsou definována v Přepravních podmínkách prodávajícího.
   3. Doprava zásilek nad 14 kg, akvárií a terárií se řeší individuálně.
   4. Každá zásilka zboží obsahuje dodací list a návod k použití výrobku.
   5. Daňový doklad (faktura) je zaslán kupujícímu do 48 hodin po přijetí potvrzení o převzetí zásilky prodávajícím na jeho kontaktní e-mail.
   6. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
  3. Převzetí zboží
   1. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty.
  4. Balné a dopravní náklady
   1. Aktuální ceny balného a dopravních nákladů jsou uvedeny v Přepravních podmínkách, které jsou přístupné na www.dobry-chovatel.cz/prepravni-podminky
  5. Postup v případě nevyzvednutí zásilky
   1. V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím, může prodávající po kupujícím požadovat náklady spojené s balením, expedicí a dopravou, ev. uskladněním zboží a manipulační poplatek ve výši 250,-Kč bez DPH.
   2. V následující objednávce budou kupujícímu účtovány přepravní náklady dle aktuálního ceníku dopravy, kterou si zvolil v objednávce.
   3. V případě, že dojde k opakovanému nevyzvednutí zásilky, bude prodávající požadovat po kupujícím veškeré náklady spojené s balením, expedicí a dopravou, ev. uskladněním zboží, za každou nevyzvednutou zásilku a také prodávající může po kupujícím požadovat manipulační poplatek ve výši 500,-Kč bez DPH za každou nevyzvednutou zásilku. Tyto částky mohou být započteny do následující nebo následujících zásilek.
   4. Další zásilka bude odeslána pouze v případě úhrady objednávky předem.
   5. Prodávající si vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s nevyzvednutím zásilky dle bodu 5a a bodu 5c, z úhrady nové objednávky kupujícího předem.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. V případě že kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím elektronické objednávky, případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů.
  2. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni, kdy:
   1. kupující nebo jím určená třetí osoba*) převezme zboží.
   2. v případě smlouvy, kdy v rámci jedné objednávky je spotřebitelem objednáno různé zboží, a toto je dodáno samostatně, je rozhodné pro běh lhůty termín, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba*) převezme jednotlivé dodávky zboží.
   3. v případě smlouvy, kdy se dodávka zboží sestává z několika položek nebo částí, je pro běh lhůty rozhodný termín, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* převezme poslední položku nebo část zboží.
   4. v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je pro běh lhůty rozhodná doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba*) převezme první dodávku zboží.
   5. v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty termín, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy
   6. *) za třetí osobu není považován dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží ke kupujícímu
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o tomto svém rozhodnutí neprodleně informovat prodávajícího, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
  4. Kupující může využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na stránkách www.dobry-chovatel.cz. Použití tohoto formuláře není podmínkou pro odstoupení od smlouvy.
  5. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit i před převzetím zboží, ale musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu prokazatelně před expedicí zboží dle objednávky kupujícího. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s balením, expedicí a dopravou, ev. uskladněním zboží.
  6. Při odstoupení spotřebitele od smlouvy se považuje lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle dobry-chovatel.cz., oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  7. Při zaslání e-mailové zprávy o odstoupení od smlouvy nebo odesláním vzorového formuláře odstoupení od smlouvy, musí kupující vyvinout vlastní úsilí a součinnost při doručení zprávy prodávajícímu a přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, zajistit potvrzení o jejím přijetí prodávajícím. Za den přijetí oznámení o odstoupení kupujícího od smlouvy se považuje datum uvedené na oznámení o odstoupení prodávajícího od smlouvy. Za toto datum se nepovažuje datum uvedené na potvrzení o přečtení e-mailové zprávy nebo potvrzení o doručení e-mailové zprávy, ev. potvrzení o doručení či přečtení vzorového formuláře.
  8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že zboží, které obdržel, neodešle v tomto termínu, případně neprokáže jeho odeslání prodávajícímu, není dobry-chovatel.cz povinen vrátit přijaté peněžní prostředky.
  9. Náklady na vrácení zboží (např. balné, dopravné, pojistné atp.) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.
  10. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrátí kupujícímu prodávající, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení spotřebitele od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), které od spotřebitele na základě uzavřené smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud kupující výslovně neurčí jinak, v oznámení o odstoupení od smlouvy. Tato finanční částka může být snížena o manipulační poplatek za vrácení zboží nebo o částku spojenou s nadměrným opotřebením (viz bod 13).
  11. Zboží je kupující povinen zaslat na adresu Ing. Petr Stuchlík, dobry-chovatel.cz., IČO: 68096887, Sádky 407, 664 43 Želešice.
  12. Zboží vrátí kupující prodávajícímu úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  13. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud spotřebitel zboží používá ve lhůtě 14 dnů pro odstoupení a pak zboží vrátí, nese veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s nadměrným opotřebením a kupujícímu bude také účtován manipulační poplatek ve výši 250,- Kč bez DPH. O tyto náklady bude snížena finanční částka, která náleží spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.
  14. Kupující odpovídá za poškození zboží, k němuž dojde při jeho přepravě k prodávajícímu.
  15. Podle ustanovení § 1837 OZ nemůže kupující odstoupit od smlouvy např. v těchto případech dodávky zboží:
   1. které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
   2. podléhajícího rychlé zkáze
   3. které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
   4. zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, kdy kupující zboží z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 8. Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky
  1. Práva z vady věci se uplatňují u prodávajícího.
  2. Záruční podmínky a způsob reklamace se řídí Záručním a reklamačním řádem internetového obchodu dobry-chovatel.cz.
  3. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.
  4. Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
   5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
  5. Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  6. Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi firmou Ing. Petr Stuchlík, IČ: 68096887, DIČ: CZ6801257155 se sídlem, Sádky 407, 664 43 Želešice, jako prodávajícím, prostřednictvím internetového obchodu www.dobry-chovatel.cz od 01.10.2016.
  2. Internetový obchod dobry-chovatel.cz., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na svých internetových stránkách.Ing. Petr Stuchlík
Provozovatel e-shopu www.dobry-chovatel.cz

 

V Želešicích dne 1.10.2016