Záruční a reklamační řád

Záruční a reklamční řád

Tento Záruční a reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.dobry-chovatel.cz a blíže specifikuje záruční a reklamační podmínky při nákupu zboží prostřednictvím tohoto obchodu.

 1. Uplatnění vad u zboží
  • Internetový obchod dobry-chovatel.cz pečlivě vybírá nabízené zboží a jeho dodavatele, může se však v ojedinělých případech stát, že se u zakoupeného zboží vyskytnou vady.
   Kdy má zboží vady stanoví ustanovení § 2161 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Jedná se například o případy, kdy věc nemá vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, věc se nehodí k účelu, který pro její použití výrobce uvádí, případně věc není v odpovídající hmotnosti nebo množství. Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího, provozovatele internetového obchodu www.dobry-chovatel.cz/kontakty.
   Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
   Podle ustanovení §2 165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vad nelze uplatnit v těchto případech:
   • u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
   • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
   • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci
   Lhůta pro uplatnění vad běží ode dne převzetí zboží (podrobněji viz Obchodní podmínky).
 2. Reklamace
  • V případě, že kupující objevil na zakoupeném spotřebním zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, nebo běžným opotřebením má v této lhůtě právo zboží reklamovat. Reklamaci kupující uplatňuje přímo u prodávajícího.
   Kupující vrátí reklamované zboží úplné, včetně veškerého příslušentsví, které bylo obsahem původního balení, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, nejlépe v originálním obalu.
   Kupující odpovídá za poškození reklamovaného zboží, k němuž dojde při jeho přepravě k prodávajícímu. V případě poškození zásilky, reklamovaného zboží přepravou, může dojít k zamítnutí reklamace ze strany prodávajícího.
 3. Vyřízení reklamace
  • Před odesláním reklamovaného zboží kontaktujte internetový obchod dobry-chovatel.cz, který posoudí, zda se jedná o oprávněnou reklamaci.
   Po zaslání reklamovaného zboží kupujícím prodávajícímu, tento posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
   Lhůta pro vyřízení reklamace v případě, že odběratel je spotřebitelem, je 30 dní.
   V případě, kdy není kupující spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době, kdy o této době bude kupující informován prodávajícím e-mailem nebo telefonicky. Vždy se snažíme reklamaci vyřídit v termínu do 30 dní.
   Společně s reklamovaným zbožím zašlete následující dokumenty:
   • kopii daňového / nákupního dokladu (fakturu)
   • průvodní dopis s uvedením podrobného popisu vady zboží, kdy a za jakých okolní se vada projevila či projevuje, jak k ní došlo atp. (lze použít reklamační protokol, který je ke stažení na www.dobry-chovatel.cz/reklamace.html)
   • kontaktní údaje pro komunikaci při vyřizování reklamace jsu uvedeny v Kontaktech
   Výrobek zasílejte na adresu uvedenou v Kontaktech
 4. Poškození zásilky přepravou
  • Při přebírání zboží od přepravce je kupující zkontrolovat dodané zboží. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem, nebo odmítnout převzetí zásilky z důvodu poškození obalu výrobku a o této skutečnosti s dopravcem na místě sepsat záznam.
   Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu sdělen další postup pro řešení reklamace (např. bude poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek). Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
   Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce a reklamační oddělení firmy Ing. Petr Stuchlík na e-mail reklamace@dobry-chovatel.cz, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy. Reklamovat je nutné celou zásilku.
   Postup v případě záměny nebo dodání nekompletní zásilky
   V případě, že je Vám doručen jiný výrobek, než ten který byl Vámi objednán nebo zásilka bude nekompletní, kontaktujte naše reklamační oddělení na e-mail reklamace@dobry-chovatel.cz.
   Do e-mailu uveďte:
   číslo objednávky nebo faktury a popis doručeného výrobku
   Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.
 5. Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího.
  • Záruční podmínky a způsob reklamace se řídí Záručním a reklamačním řádem internetového obchodu dobry-chovatel.cz.
   Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.
   Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
   • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.
 6. Závěrečná ustanovení
  • Tento reklamační řád je platný pro všechny kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu www.dobry-chovatel.cz, jakožto prodávajícím a kupujícím, který provede objednávku zboží prostřednictvím e-shopu www.dobry-chovatel.cz, s platností od 01.10.2016.
   Internetový obchod dobry-chovatel.cz., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.dobry-chovatel.cz.

Za dobry-chovatel.cz

Petr Stuchlík
Provozovatel e-shopu www.dobry-chovatel.cz

V Želešicích dne 1.10.2016